Metuje (N. Město, Josefov)

L.NA.10
Localisation: 50.340891N 16.019161E
Area: 716.030 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM, NR
Reason protection: O , Z , B
Altitude: 248 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.002 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 27.707 ha 3.87 1.62
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.142 ha 0.86 1.94
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.525 ha 0.07 2
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.009 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.369 ha 0.05 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.035 ha -- 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.982 ha 0.56 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.021 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.425 ha 0.06 2.02
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.985 ha 0.84 2.02
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.443 ha 0.2 2.07
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 169.901 ha 23.73 2.53
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.082 ha 0.01 2.68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19.105 ha 2.67 2.83
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 150 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.