V Kersku

L.NB.02
Localisation: 50.141868N 14.941571E
Area: 197.426 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 181 - 195 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 24.872 ha 12.6 2.72
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.257 ha 0.13 2.01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.534 ha 0.27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.797 ha 1.42 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 16.875 ha 8.55 2.98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.184 ha 0.09 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.370 ha 0.19 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.678 ha 0.34 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 12.736 ha 6.45 3.52
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.010 ha 0.01 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 74.831 ha 37.9 2.4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.084 ha 0.04 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Euphorbia lucida pryšec lesklý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.