Polesí Roveň (povodí Bartošovického potoka)

L.NJ.05
Localisation: 49.619092N 18.043715E
Area: 59.069 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: O , B , KE, Z
Altitude: 272 - 308 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.584 ha 0.99 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.493 ha 4.22 3.75
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.000 ha -- 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.710 ha 4.59 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.013 ha 0.02 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.461 ha 12.63 2.6
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.568 ha 39.9 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.