Smilov

L.OL.13
Localisation: 49.706875N 17.482115E
Area: 92.223 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: KE
Altitude: 550 - 609 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.897 ha 3.14 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.059 ha 0.06 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.326 ha 0.35 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.040 ha 0.04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.010 ha 0.01 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.004 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.980 ha 1.06 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 10.705 ha 11.61 1.87
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.992 ha 3.24 3.25
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.495 ha 0.54 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.609 ha 0.66 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.249 ha 0.27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.159 ha 0.17 2.02
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.032 ha 3.29 2.51
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.695 ha 1.84 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.