Novoveská draha

L.PJ.07
Localisation: 49.468124N 13.53147E
Area: 14.255 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 500 - 501 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.050 ha 0.35 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.170 ha 1.19 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.953 ha 13.7 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.04 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.082 ha 0.58 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.070 ha 42.58 1.9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.891 ha 6.25 1.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.567 ha 3.98 2.97

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.