Luže

L.PR.01
Localisation: 49.526177N 17.644926E
Area: 7.000 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 227 - 239 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.697 ha 24.25 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.083 ha 1.19 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.689 ha 9.84 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.009 ha 0.12 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.021 ha 0.3 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.099 ha 1.41 1
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.492 ha 7.03 1.4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.552 ha 7.88 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.971 ha 13.87 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.199 ha 2.84 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Měkkýši Anisus vorticulus svinutec tenký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Pseudotrichia rubiginosa vlahovka rezavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.