Křemžský potok

L.PT.01
Localisation: 48.909927N 14.139971E
Area: 215.622 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Reason protection: Z , KE, Am, B
Altitude: 559 - 983 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.420 ha 1.12 2.81
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.058 ha 0.03 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.010 ha -- 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.860 ha 0.4 2.16
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.730 ha 1.73 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha 0.01 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.273 ha 0.59 2.88
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.396 ha 2.5 2.14
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.775 ha 1.75 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.038 ha 0.02 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.849 ha 1.78 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.404 ha 0.19 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.108 ha 0.05 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.976 ha 2.31 3.45
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.063 ha 0.03 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Barynotus moerens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Dapsa denticollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Crocidura leucodon bělozubka bělobřichá Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.