Losenice

L.PT.04
Localisation: 49.101566N 13.598081E
Area: 283.647 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 584 - 1123 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 16.070 ha 5.67 2.51
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.677 ha 0.24 1.29
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.040 ha 0.01 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.872 ha 0.31 2.7
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.786 ha 2.39 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.367 ha 1.19 3.04
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.093 ha 4.97 2.82
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.194 ha 0.07 1.4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.011 ha -- 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.004 ha -- 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.111 ha 0.04 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.891 ha 1.37 2.02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.429 ha 0.15 2.36
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.897 ha 0.32 1.94
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.990 ha 0.7 2.9
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mnohonožky Leptoiulus montivagus špičanka horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Stejnokřídlí Errhomenus brachypterus silnatka krátkokřídlá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Entephria infidaria píďalka šťavelová -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Xeromphalia picta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Houby Camarops plana bolinka ploská -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.