Prameny Klíčavy

L.RA.01
Localisation: 50.144822N 13.826592E
Area: 92.175 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.045 ha 10.9 1.95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.433 ha 1.55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.897 ha 0.97 2.41
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.096 ha 1.19 2.29
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.204 ha 0.22 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.510 ha 0.55 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 0.33 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.800 ha 7.38 3.66
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.057 ha 8.74 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.260 ha 0.28 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.657 ha 20.24 2.09

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Motýli Phymatopus hecta hrotnokřídlec lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2015
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Brouci Atheta subglabra -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Senecio vernalis starček jarní -- -- -- GL 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.