Prameny Klíčavy

L.RA.01
Localisation: 50.144822N 13.826592E
Area: 92.175 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.800 ha 7.38 3.66
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.096 ha 1.19 2.29
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.045 ha 10.9 1.95
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.510 ha 0.55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.897 ha 0.97 2.41
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 0.33 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.260 ha 0.28 2.53
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.433 ha 1.55 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.204 ha 0.22 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.057 ha 8.74 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.657 ha 20.24 2.09

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Senecio vernalis starček jarní -- -- -- GL, nat 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2019
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Geranium purpureum kakost purpurový -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Juncus tenuis sítina tenká -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2019
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lepidium draba vesnovka obecná -- -- -- nat 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Melilotus officinalis komonice lékařská -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Microrrhinum minus hledíček menší -- -- -- nat 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 116 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.