Prameny Klíčavy

L.RA.01
Localisation: 50.144822N 13.826592E
Area: 92.175 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.657 ha 20.24 2.09
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 8.057 ha 8.74 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.204 ha 0.22 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.433 ha 1.55 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.260 ha 0.28 2.53
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.306 ha 0.33 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.897 ha 0.97 2.41
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.510 ha 0.55 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.045 ha 10.9 1.95
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.096 ha 1.19 2.29
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.800 ha 7.38 3.66

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 60 - 75 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.