Rašeliniště pod Předním vrchem

L.RK.04
Localisation: 50.15825N 16.542146E
Area: 22.988 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 564 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.421 ha 1.83 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.261 ha 62.04 3.14
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.679 ha 2.95 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.279 ha 5.56 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.289 ha 1.26 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.148 ha 0.64 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.04 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.032 ha 0.14 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.790 ha 16.48 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.240 ha 1.04 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2017
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Juncus tenuis sítina tenká -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2014
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolius starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL, inv 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.