Rašeliniště pod Předním vrchem

L.RK.04
Localisation: 50.15825N 16.542146E
Area: 22.988 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 564 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.04 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.032 ha 0.14 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.148 ha 0.64 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.240 ha 1.04 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.289 ha 1.26 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.421 ha 1.83 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.679 ha 2.95 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.279 ha 5.56 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.790 ha 16.48 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.261 ha 62.04 3.14

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Gnathoncus buyssoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Anthonomus undulatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2017
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.