Upolíny v Ošerově

L.RK.13
Localisation: 50.317518N 16.335493E
Area: 39.286 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B , E
Altitude: 674 - 781 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.681 ha 1.73 2.3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.426 ha 13.81 2.32
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.129 ha 0.33 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.816 ha 7.17 2.46
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.734 ha 1.87 1.52
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.300 ha 3.31 1.15
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.924 ha 17.62 2.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.594 ha 1.51 2.68
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.054 ha 0.14 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.755 ha 1.92 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2018
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Myrrhis odorata čechřice vonná -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2021
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2021
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.