Upolíny v Ošerově

L.RK.13
Localisation: 50.317518N 16.335493E
Area: 39.286 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B , E
Altitude: 674 - 781 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.681 ha 1.73 2.3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.300 ha 3.31 1.15
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.924 ha 17.62 2.97
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.755 ha 1.92 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.129 ha 0.33 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.054 ha 0.14 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.816 ha 7.17 2.46
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.734 ha 1.87 1.52
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.426 ha 13.81 2.32
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.594 ha 1.51 2.68

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Myrrhis odorata čechřice vonná -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2021
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.