Upolíny v Ošerově

L.RK.13
Localisation: 50.317518N 16.335493E
Area: 39.286 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B , E
Altitude: 674 - 781 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.594 ha 1.51 2.68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.426 ha 13.81 2.32
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.734 ha 1.87 1.52
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.816 ha 7.17 2.46
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.054 ha 0.14 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.129 ha 0.33 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.681 ha 1.73 2.3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.300 ha 3.31 1.15
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.924 ha 17.62 2.97
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.755 ha 1.92 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná pravá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Parasemia plantaginis přástevník jitrocelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.