Bažantnice u Pracejovic

L.ST.01
Localisation: 49.260118N 13.867082E
Area: 31.538 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Reason protection: O , B
Altitude: 393 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.159 ha 0.5 2.5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.074 ha 3.4 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.626 ha 1.99 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.337 ha 1.07 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.042 ha 0.13 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.774 ha 69.04 2.13
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.151 ha 0.48 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.382 ha 1.21 2.44
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.010 ha 0.03 3.07

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Lamprodila rutilans krasec lipový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Cicindela sylvicola svižník lesomil Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.