Nový rybník u Soběslavi

L.TA.05
Localisation: 49.26866N 14.719628E
Area: 27.651 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 404 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8.015 ha 28.99 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.794 ha 2.87 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.425 ha 1.54 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.080 ha 3.91 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.620 ha 5.86 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.898 ha 10.48 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.028 ha 0.1 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.941 ha 7.02 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.524 ha 5.51 3.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ploštice Corixa dentipes klešťanka ostruhatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.