Valdíkovské rybníky

L.TR.12
Localisation: 49.23349N 15.987176E
Area: 125.460 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
Reason protection: O
Altitude: 403 - 517 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.148 ha 0.12 1.92
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.314 ha 0.25 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.119 ha 0.09 2.68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.008 ha 2.4 2.32
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.318 ha 0.25 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.143 ha 0.11 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.558 ha 0.44 2.6
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.745 ha 4.58 1.86
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.196 ha 0.16 1.73
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.353 ha 0.28 3.38
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 46.881 ha 37.37 2.57
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.057 ha 0.05 2.31
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.503 ha 3.59 2.08
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.212 ha 0.97 3.54
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.670 ha 0.53 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.