Mohelnička

L.TR.13
Localisation: 49.103129N 16.217098E
Area: 32.743 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Am, KE, B
Altitude: 248 - 332 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.040 ha 0.12 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.526 ha 10.77 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1.042 ha 3.18 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.090 ha 6.38 2
L8.3 Perialpidské hadcové bory -- -- 2.328 ha 7.11 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.638 ha 1.95 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.597 ha 4.88 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.783 ha 2.39 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.467 ha 31.97 2.04
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 5.391 ha 16.47 2.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.035 ha 0.11 2.91
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.024 ha 0.07 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.621 ha 4.95 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hesperus rufipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Biscutella laevigata subsp. varia dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Blanokřídlí Tachysphex pompiliformis hbitík hrabavý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.