Velký rybník

L.TU.04
Localisation: 50.368402N 15.736454E
Area: 16.501 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: O , B
Altitude: 275 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.030 ha 0.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.034 ha 0.2 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.181 ha 1.1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.557 ha 3.37 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.963 ha 5.83 2.58
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.213 ha 13.41 1.47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.339 ha 32.36 3.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 60 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.