Porážky

L.UH.04
Localisation: 48.89653N 17.605999E
Area: 28.894 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 450 - 560 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.017 ha 0.06 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.035 ha 0.12 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.080 ha 0.28 1
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.100 ha 0.35 3.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.120 ha 0.42 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.146 ha 0.51 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.241 ha 0.83 1.87
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.242 ha 0.84 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.272 ha 0.94 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.747 ha 2.59 1.1
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1.162 ha 4.02 1.39
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.800 ha 6.23 1.03
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.844 ha 6.38 2.7
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2.565 ha 8.88 1.72
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.998 ha 17.3 1.25
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Iris graminea kosatec trávovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum oměj vlčí mor pravý Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.