Meandry Senice

L.VS.03
Localisation: 49.187517N 18.06839E
Area: 49.113 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: O , KE
Altitude: 474 - 530 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.185 ha 4.45 3.19
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.573 ha 5.24 2.1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.766 ha 3.6 3.45
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.001 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.715 ha 5.53 3.17
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.490 ha 1 2.27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.878 ha 20.11 3.06

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.