Vsetínská Bečva

L.VS.10
Localisation: 49.381631N 17.943478E
Area: 345.853 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , KE, I
Altitude: 287 - 907 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.294 ha 0.95 2.49
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.267 ha 1.52 2.05
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.611 ha 2.2 2.29
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.520 ha 0.44 1.72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 34.727 ha 10.04 2.36
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.399 ha 1.56 2
First 1 2 Showing: 15 - 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acrocephalus paludicola rákosník ostřicový -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Cottus poecilopus vranka pruhoploutvá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2015
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Orobanche flava záraza devětsilová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix daphnoides vrba lýkovcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.