Vsetínská Bečva

L.VS.10
Localisation: 49.381631N 17.943478E
Area: 345.853 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , KE, I
Altitude: 287 - 907 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.294 ha 0.95 2.49
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.183 ha 0.34 2.43
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.267 ha 1.52 2.05
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.624 ha 0.18 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.853 ha 0.25 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12.152 ha 3.51 2.87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9.669 ha 2.8 2.47
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.003 ha -- 1.87
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.890 ha 0.26 1.63
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.520 ha 0.44 1.72
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.399 ha 1.56 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.611 ha 2.2 2.29
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.900 ha 0.26 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.562 ha 0.16 2.34
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.360 ha 0.97 2.25
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acrocephalus paludicola rákosník ostřicový -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Sedum hispanicum rozchodník španělský -- -- -- GL 2021
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2018
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 86 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.