Svahové prameniště Holešov u vleku

L.VS.117
Localisation: 49.384993N 18.020367E
Area: 6.034 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 500 - 573 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.572 ha 9.48 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.007 ha 0.11 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.009 ha 0.15 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.306 ha 38.21 2.15
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.983 ha 16.29 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.003 ha 0.05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.261 ha 4.32 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.482 ha 7.98 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.302 ha 5 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.323 ha 5.35 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.