Hluboké

L.VS.129
Localisation: 49.329776N 18.14193E
Area: 1.253 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: C , B
Altitude: 514 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.060 ha 4.75 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.169 ha 13.46 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.097 ha 7.74 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.253 ha 20.2 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.045 ha 3.59 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.412 ha 32.86 1.55
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.060 ha 4.8 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.