Potok Pozděchůvka

L.VS.17
Localisation: 49.232457N 17.957903E
Area: 37.636 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 387 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.052 ha 0.14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.103 ha 0.27 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.115 ha 0.3 3.81
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.213 ha 0.57 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.213 ha 0.57 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.500 ha 1.33 1.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.692 ha 1.84 3.65
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.875 ha 2.33 2.04
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.067 ha 2.84 3.99
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.864 ha 4.95 2.3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.088 ha 13.52 2.34

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Anguis colchica slepýš východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.