Seninka

L.VS.21
Localisation: 49.197267N 18.027918E
Area: 24.068 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: O , KE
Altitude: 500 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.011 ha 0.04 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.624 ha 2.59 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.042 ha 0.17 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.859 ha 7.72 3.49
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.266 ha 17.73 1.04
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.040 ha 0.17 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.001 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.054 ha 0.22 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.340 ha 1.41 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.135 ha 0.56 1.78
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.121 ha 8.81 2.3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.986 ha 16.56 1.07
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.034 ha 0.14 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.