Mokřad a tůně nad celnicí

L.VS.79
Localisation: 49.34836N 18.390237E
Area: 10.678 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 710 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.544 ha 5.09 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.013 ha 0.12 3
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.671 ha 6.29 2.41
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.049 ha 0.45 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.051 ha 28.57 1.99
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.038 ha 0.35 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.017 ha 0.16 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.767 ha 7.18 2.18
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.854 ha 8 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Donus oxalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2021
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.