Svahová prameniště v Kožůšku

L.VS.88
Localisation: 49.361012N 18.108928E
Area: 48.831 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 493 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.059 ha 0.12 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.482 ha 0.99 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.493 ha 3.06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.111 ha 0.23 3.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.092 ha 16.57 2.07
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.002 ha -- 3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.106 ha 2.27 1.18
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.003 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13.658 ha 27.97 1.43
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.005 ha 0.01 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4.834 ha 9.9 1.35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.148 ha 8.49 1.64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.252 ha 0.52 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.527 ha 1.08 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.472 ha 0.97 1.78
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Argynnis niobe perleťovec maceškový -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.