Svahová prameniště v Kožůšku

L.VS.88
Localisation: 49.361012N 18.108928E
Area: 48.831 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 493 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.002 ha -- 3
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.003 ha 0.01 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.005 ha 0.01 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.010 ha 0.02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.059 ha 0.12 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.111 ha 0.23 3.96
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.252 ha 0.52 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.472 ha 0.97 1.78
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.482 ha 0.99 2
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.527 ha 1.08 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.106 ha 2.27 1.18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.493 ha 3.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.148 ha 8.49 1.64
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4.834 ha 9.9 1.35
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.092 ha 16.57 2.07
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.