Potok Luženka

L.VS.96
Localisation: 49.247852N 18.036069E
Area: 21.074 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: O , KE
Altitude: 450 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.368 ha 1.74 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.027 ha 0.13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.610 ha 31.36 3.45
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.360 ha 1.71 2.68
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.454 ha 2.15 2.81
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.447 ha 2.12 3.04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.078 ha 0.37 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.186 ha 0.88 2.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.435 ha 16.3 2.12
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.974 ha 9.37 2.08

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Bunias orientalis rukevník východní -- -- -- BL3, inv 2021
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.