Jalovcová stráň

L.ZL.04
Localisation: 49.102278N 18.092439E
Area: 41.057 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 527 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.108 ha 5.14 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.014 ha 0.03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.602 ha 6.34 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.029 ha 0.07 1.72
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.932 ha 16.88 1.77
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.290 ha 0.71 2
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.058 ha 0.14 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.741 ha 13.98 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.009 ha 0.02 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.307 ha 0.75 4
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 9.550 ha 23.26 1.92
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.220 ha 2.97 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Botrychium lunaria vratička měsíční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Anacamptis morio vstavač kukačka Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. speciosa vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Polygala amarella vítod nahořklý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Polygala multicaulis vítod ostrokřídlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Zygaena angelicae vřetenuška štírovníková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cichorium intybus čekanka obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Prunella laciniata černohlávek dřípený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Melampyrum cristatum černýš hřebenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Melampyrum arvense černýš rolní -- -- Zranitelný (VU) nat 2014
Obojživelníci Lissotriton montandoni čolek karpatský Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 5 6 7 8 9 Last Showing: 105 - 120 of 122 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.