Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.017 ha 0.02 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.550 ha 1.93 2
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.012 ha 0.02 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23.252 ha 29.01 1.94
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.001 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.631 ha 0.79 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.024 ha 0.03 2.5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.006 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.505 ha 0.63 1.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.112 ha 0.14 3
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.241 ha 0.3 1.09
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bagous glabrirostris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Barypeithes albinae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Bembidion decoratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Mogulones diecki -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Parocyusa longitarsis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Gnypeta ripicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Lepyrus armatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 164 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.