Ořechovské rybníky

L.ZR.12
Localisation: 49.3522N 16.132258E
Area: 80.281 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Altitude: 545 - 596 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.338 ha 0.42 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 27.608 ha 34.39 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.221 ha 0.27 2.5
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.005 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.832 ha 2.28 2.34
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.465 ha 1.82 2.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.088 ha 0.11 3.64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.623 ha 5.76 2.11

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.