Louky u Černého lesa

L.ZR.13
Localisation: 49.585757N 15.94209E
Area: 30.845 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: KE
Altitude: 563 - 581 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.533 ha 1.73 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.595 ha 24.62 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.136 ha 0.44 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.351 ha 1.14 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.421 ha 1.36 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.802 ha 2.6 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.631 ha 2.05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.288 ha 7.42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.287 ha 10.66 1.87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.986 ha 6.44 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.504 ha 1.64 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.320 ha 1.04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.701 ha 8.76 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.