Lužní potok

N.CH.03
Localisation: 50.275613N 12.139275E
Area: 137.403 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 598 - 673 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Lužního potoka a přilehlé svahy, potok přirozeně meandrující, v ochranném pásmu zmeliorovaný, doprovázený mokřadními a mezofytními loukami, olšemi a jehličnatými lesy. Staré zazemněné rybníky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.470 ha 3.98 2.39
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.316 ha 0.23 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.183 ha 10.32 3.65
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 2.737 ha 1.99 2.29
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.198 ha 2.33 3.54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.287 ha 0.94 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha -- 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.513 ha 1.1 2.06
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.644 ha 5.56 3.14
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.101 ha 0.07 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.152 ha 9.57 3.39
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.186 ha 1.59 2.96
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.241 ha 1.63 3.67
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2013
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2013
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 66 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.