Olšina

N.CK.01
Localisation: 48.790175N 14.106879E
Area: 266.138 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 738 - 763 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vysoko položený velký rybník s úzkými litorálními porosty (as. Scirpetum lacustris) a s navazujícími mokřadními a rašelinnými společenstvy na severním s severovýchodním břehu. Zde mozaika nelesních společenstev sv. Calthion, Caricion fuscae, C. davallianae, Molinion, Salicion cinereae a navazujících lesních porostů rašelinných borových březin (sv. Sphagnion medii, Betulion pubescentis) a podmáčených smrčin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 112.378 ha 42.23 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.314 ha 0.12 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.208 ha 0.08 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.031 ha 0.01 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 10.557 ha 3.97 1.49
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 17.773 ha 6.68 3.63
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.921 ha 6.36 3.91
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.082 ha 0.03 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6.725 ha 2.53 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.795 ha 0.67 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.821 ha 2.19 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9.026 ha 3.39 3.01
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.195 ha 4.58 1.73
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 18.342 ha 6.89 2.35
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.668 ha 0.25 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2014
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Saturnia pavonia martináč habrový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2018
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 112 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.