Olšina

N.CK.01
Localisation: 48.790175N 14.106879E
Area: 266.138 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 738 - 763 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vysoko položený velký rybník s úzkými litorálními porosty (as. Scirpetum lacustris) a s navazujícími mokřadními a rašelinnými společenstvy na severním s severovýchodním břehu. Zde mozaika nelesních společenstev sv. Calthion, Caricion fuscae, C. davallianae, Molinion, Salicion cinereae a navazujících lesních porostů rašelinných borových březin (sv. Sphagnion medii, Betulion pubescentis) a podmáčených smrčin.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.031 ha 0.01 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.082 ha 0.03 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.208 ha 0.08 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.314 ha 0.12 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.668 ha 0.25 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.795 ha 0.67 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.821 ha 2.19 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 6.725 ha 2.53 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9.026 ha 3.39 3.01
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 10.557 ha 3.97 1.49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.195 ha 4.58 1.73
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.921 ha 6.36 3.91
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 17.773 ha 6.68 3.63
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 18.342 ha 6.89 2.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24.223 ha 9.1 1.4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Měkkýši Nesovitrea petronella blyštivka skleněná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 111 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.