Jestřebské slatiny

N.CL.01
Localisation: 50.604646N 14.615023E
Area: 164.682 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 256 - 294 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Území zahrnuje dosavadní rezervaci Slunečný dvůr a slatinné biotopy mezi Jestřebím a Starými splavy: Baronský rybník, Shnilé louky a louky pod Konvalinkovým vrškem. Mimořádně cenné slatiny a mokřadní louky jsou nalezištěm řady kriticky ohrožených druhů. Nejvýznamnější lokalitou je Baronský rybník – zarůstající slatiniště v místech bývalého rybníka – s výskytem endemitů tučnice české a prstnatce českého. Shnilé louky jsou odtěženým rašeliništěm, na kterém byl v osmdesátých letech zaznamenám masový výskyt hlízovce Loeselova a dalších slatinných druhů. Hustý nálet borovice lesní byl v r. 1998 odstraněn. PR Slunečný dvůr je bývalá mokřadní louka zarůstající olší, břízou a rákosem. Lokalita popelivky sibiřské je zde chráněná již od třicátých let. Z mokřadních luk pod Konvalinkovým vrškem (sv. Caricion davallianae, Molinion) již četné slatinné druhy vymizely, neboť se zde přestalo hospodařit. Ekosystémy slatinišť zavislé na tradičních způsobech hospodaření vyžadují stálou péči ochrany přírody. V území jsou na vybraných plochách odstraňovány dřeviny a sečeny části luk s výskytem ohrožených druhů. Na Baronském rybníku probíhá posilování populace tučnice české (Botanická zahrada v Liberci).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.144 ha 3.12 3.19
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.005 ha -- 3.26
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.013 ha 0.01 2.02
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.050 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.373 ha 0.23 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.639 ha 0.39 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.510 ha 2.13 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.979 ha 1.81 3.13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.940 ha 1.18 2.02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.111 ha 0.07 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.002 ha 0.61 3.97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.335 ha 3.24 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 12.690 ha 7.71 3.22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 26.059 ha 15.82 3.15
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.318 ha 0.19 2.04
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chaetocnema arida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Labidostomis tridentata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Ocypus ophthalmicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Zyras haworthi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Thryogenes festucae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 256 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.