Rejvíz

N.JE.01
Localisation: 50.219022N 17.298272E
Area: 298.572 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 738 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Největší jesenické lesní rašeliniště s dvěma jezírky, v centrální části porostlé blatkou Pinus rotundata, břízou Betula carpatica, na okrajích smrkem. Spol. Pinio-Ledion. Okrajová část rašeliniště Polygono-Cirsietum palustris, Caricetosum appropinquatae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.139 ha 0.05 2
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 32.097 ha 10.75 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.963 ha 1.66 1.81
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.590 ha 0.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.019 ha 0.34 1.05
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.400 ha 0.13 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 12.568 ha 4.21 1.04
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.054 ha 0.02 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.282 ha 0.43 1.39
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 162.921 ha 54.57 1.56
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.692 ha 2.58 1.28
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.932 ha 0.65 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 15.912 ha 5.33 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.418 ha 0.47 1.38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 19.445 ha 6.51 1.8
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton montandoni čolek karpatský Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Streptopus amplexifolius čípek objímavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Aeshna subarctica šídlo rašelinné Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Cladopodiella fluitans ždírnice splývavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 Showing: 75 - 88 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.