Zhejral

N.JI.01
Localisation: 49.22429N 15.312738E
Area: 62.857 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 691 - 732 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex mokřadních biotopů v okolí rybníka Zhejral a nad rybníkem Karhov. Prameniště a zdrojová oblast vodárenské nádrže. Rašeliniště a sušší pastvina, pestrá flóra a entomofauna. Vzácné mechorosty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.049 ha 0.08 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6.265 ha 9.97 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.684 ha 9.04 1.25
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.906 ha 4.62 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.248 ha 6.76 1.27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 15.226 ha 24.22 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.935 ha 17.4 2.7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.014 ha 1.61 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.440 ha 0.7 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.686 ha 1.09 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.342 ha 2.14 1.08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.845 ha 7.71 1.7

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.