Starokolínské mokřady

N.KO.01
Localisation: 50.032502N 15.339768E
Area: 611.935 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 189 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Labe a Doubravy s vodní a pobřežní vegetací proudících a stojatých vod (tůní) a říčních ramen. Součástí mokřadu jsou i Týnecké mokřiny (bezlesá labská niva s mokřadními loukami a tůněmi), Lžovické tůně (část inundačního území na pravém břehu Labe), dále lokality Na hornické a Za kamencem. Ucelený komplex zahrnující rozsáhlé tůně přirozeného původu (stará říční ramena) v různých stadiích sukcese (tůň, rákosina, ostřicová louka, vlhká mezofilní louka, olšina) a lužní lesy (měkký i tvrdý luh) v jižní části. Tůně po těžbě stavebního materiálu na výstavbu železnice, která částečně prochází lokalitou. Od roku 1976 přibyla odstavená ramena Labe po splavnění toku. Lesní komplexy v jižní části původně součástí levobřežního komplexu tůní a luhů v oblasti soutoku Doubrava – Labe, po úpravě toku částečně rozděleny řekou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 34.839 ha 5.69 2.23
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.975 ha 0.32 2.62
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.004 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.550 ha 0.09 1.07
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.711 ha 0.28 1.52
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 82.753 ha 13.52 1.95
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9.322 ha 1.52 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.802 ha 0.13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 28.364 ha 4.64 2.87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.720 ha 0.61 1.81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.322 ha 0.38 1.77
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.706 ha 1.75 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 70.682 ha 11.55 1.96
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.009 ha 0.16 1.52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.429 ha 0.07 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Agrilus suvorovi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 202 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.