Soustava rybníků u Bražce a u Bochova

N.KV.02
Localisation: 50.167936N 13.057015E
Area: 431.888 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 650 - 781 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava asi 20 rybníčků obklopená pastvinami a vlhkými loukami. Významné stanoviště obojživelníků v nadm. výškách 650 – 810 m n. m. (nejvýše položené chovné rybníky v ČR).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.041 ha 0.24 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.263 ha 0.06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.734 ha 0.17 2.37
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2.582 ha 0.6 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.146 ha 0.03 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.013 ha -- 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.309 ha 0.53 1.41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 20.207 ha 4.68 2.16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 21.329 ha 4.94 2.53
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14.542 ha 3.37 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.856 ha 0.2 1.97
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.161 ha 0.27 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 34.986 ha 8.1 2.07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.192 ha 0.28 1.86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.345 ha 3.32 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2016
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 128 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.