Poděbradské luhy

N.NB.02
Localisation: 50.103N 15.159858E
Area: 1 632.836 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNR, NR
Reason protection: B
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.208 ha 0.01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 54.795 ha 3.36 2.35
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.305 ha 0.02 2.17
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.037 ha 0.06 1.04
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.057 ha 0.43 2.69
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 15.553 ha 0.95 2.94
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 9.692 ha 0.59 1.35
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.737 ha 0.05 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.706 ha 0.04 1.25
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 43.520 ha 2.67 1.94
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 27.390 ha 1.68 2.24
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 31.362 ha 1.92 1.11
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 146.563 ha 8.98 2.39
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pachybrachis hieroglyphicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Phaedon pyritosus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Quedius truncicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Scopaeus minutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Silusa rubiginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 312 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.