Koutecké a Zábřežské louky

N.OP.02
Localisation: 49.915668N 18.063465E
Area: 296.070 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Altitude: 234 - 238 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Část rozlehlého lučního komplexu JZ od Zábřehu. Ojedinělý zbytek slepých ramen a mokřadních luk v nivě řeky Opavy. Ve V části chráněného území směrem k Z přechází v rašelinné louky. Jižní hranice území tvoří umělý vodní kanál. Slatinné louky, vrbiny, olšiny a otevřené vody se společenstvy Caricetum diandrae, Caricetum appropinquatae, Caricetum caespitosae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Cirsietum salisburgense, Cirsietum vulpinae, Cirsietum vesicariae, Sanguisorbeto-Festucetum commutatae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 78.552 ha 26.53 1.96
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.230 ha 0.42 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.116 ha 0.04 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.005 ha -- 1.9
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.016 ha 0.34 2.36
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.263 ha 1.78 1.96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13.558 ha 4.58 1.84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 15.041 ha 5.08 2.05
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.542 ha 0.52 2.29
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.750 ha 0.25 1.42
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.521 ha 0.18 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.592 ha 2.23 2.59
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.487 ha 4.56 2.18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.568 ha 4.25 2.39
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.491 ha 0.5 3.77
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Taraxacum copidophyllum pampeliška šavlovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Catocala electa stužkonoska vrbová Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.