Bohdanečský rybník a rybník Matka

N.PA.01
Localisation: 50.095349N 15.679957E
Area: 288.108 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NNR, SPA
Altitude: 216 - 224 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Největší dosud dochovaný rybník z bývalé velké rybniční soustavy Pardubicka. Rybník je značně zarostlý rozlehlými rákosinami, obklopují jej slatinné louky, olšové lesíky a pole. Mokřad zahrnuje rybníky Matka, Zábranský a rybník Vsádkách. Dřívější význam byl v sedmdesátých letech narušen vyhrnutím včetně likvidace litorálu a rybářským hospodařením včetně chovu domácích kachen, nyní je přírodní ráz rybníka obnovován.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.313 ha 0.11 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.099 ha 0.03 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.680 ha 0.24 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.357 ha 0.12 1.67
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 93.222 ha 32.36 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.787 ha 0.27 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.709 ha 0.25 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.596 ha 2.64 2.11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 43.783 ha 15.2 2.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7.755 ha 2.69 1.78
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 53.819 ha 18.68 2.03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.739 ha 2.69 2.45
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.407 ha 0.14 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.239 ha 0.43 3.3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.726 ha 4.42 1.88
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus dubius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pelenomus canaliculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Microon sahlbergi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Nanomimus circumscriptus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Nanophyes globiformis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Pelenomus waltoni -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 280 results

Realizované projekty

Název projektu: Dokončení revitalizace v NPR Bohdanečský rybník
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2013 do 2015
Výše podpory: 85 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Poslední práce na lokalitě spočívaly v odbahnění, úpravě litorálních pásem, tvorbě soustavy lagun a ostrůvků, kdy došlo ke zvětšení vodní plochy a k rozčlenění souvislé plochy rákosu. Díky revitalizaci na místě po letech znova hnízdí racci, husy a jeřábi popelaví dokonce neodlétají na jih a přečkávají zimy zde. Odkaz na článek: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/revitalizace-bohdanecskeho-rybnika/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.