Pradědská rašeliniště

R.BR.02
Localisation: 50.068916N 17.238633E
Area: 282.203 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 1000 - 1450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V rámci vyhlášené rezervace NPR Praděd je několik klasických, od sebe vzdálených rašelinišť (Jezerník, Malý Děd, Pod Májem, Sedlové rašeliniště, Velký Děd). Jejich celková rozloha činí cca 13 ha. Na lokalitách dobře vyvinutá a stabilizovaná společenstva as. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae a Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, tj. společenstva typická pro mělké vrchovištní rašeliniště a jejich tůňky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.617 ha 0.57 1.03
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.895 ha 0.32 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0.434 ha 0.15 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.484 ha 0.17 1
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 1.584 ha 0.56 1.5
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.472 ha 11.86 1.4
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.195 ha 0.07 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 86.228 ha 30.56 1.32
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 6.587 ha 2.33 1.23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.458 ha 0.87 1.15
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 9.946 ha 3.52 1.38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.177 ha 4.67 1.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.529 ha 0.19 1.43
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 41.901 ha 14.85 1.26
A5 Skalní vegetace sudetských karů 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.225 ha 0.43 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Streptopus amplexifolius čípek objímavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cardamine amara subsp. opicii řeřišnice hořká Opizova Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Cardamine resedifolia řeřišnice rýtolistá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Conioselinum tataricum šabřina tatarská Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Empetrum hermaphroditum šicha oboupohlavná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis škarda měkká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. mollis škarda měkká pravá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis conyzifolia škarda velkoúborná -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
First 19 20 21 22 Showing: 315 - 325 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.