Horní nádrž VDNM

R.BV.05
Localisation: 48.879119N 16.527351E
Area: 860.410 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: SPA, NR
Altitude: 167 - 175 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

První ze soustavy tří Novomlýnských nádrží na řece Dyji, dokončená a napuštěná v roce 1979. Významná tahová zastávka a především zimoviště vodních ptáků (v případě zámrzu střední a dolní nádrže VDNM zůstává minimálně vtok Dyje do této nádrže trvale nezamrzlý). Vzrůstající význam postupně zarůstajících břehů Dyje i z hlediska hnízdění ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.982 ha 0.11 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.264 ha 0.03 3.96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.734 ha 0.09 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21.413 ha 2.49 2.99
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.082 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.745 ha 0.2 2.76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.657 ha 0.19 2.41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.070 ha 1.52 3.13
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 29.648 ha 3.45 2.47
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.010 ha -- 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 18.126 ha 2.11 1.2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.630 ha 0.07 3.81
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.700 ha 0.08 3.06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.074 ha 0.01 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.837 ha 0.21 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cardoria scutellata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Maladera holosericea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Pipistrellus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2018
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2023
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 169 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.